Order ID:

CAS 654-70-6


Product Description:

4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

CAS: 654-70-6
Name: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile