Order ID:

CAS 1483-54-1


Product Description:

2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile

CAS: 1483-54-1
Name: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile